Algemene Voorwaarden

Notariskantoor Gehlen B.V. te Lopik
mevrouw mr. B.J.M. Gehlen, notaris te Lopik

Opdrachten die met ingang van 25 juni 2020 zijn aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

Notaris: Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast. Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde vennootschap. De notaris is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Cliënt: die natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris en zijn kantoorgenoten.

Artikel 3 – Beroeps- en gedragsregels/werkzaamheden

3.1 De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

3.2 De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 4 – Voorlichting over financiële gevolgen

4.1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht (exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en eventuele verschotten), tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen. Legeskosten zoals inzage Gemeentelijke basisadministratie, Faillissementen- en Curateleregister, VIS (Verificatie Identificatie Systeem) zullen u separaat tegen het alsdan geldende tarief worden doorberekend. Cliënt/opdrachtgever is naast het honorarium eventueel door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten verschuldigd, zoals, griffierechten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het handelsregister, kosten voor (telefonische) overboekingen en dergelijke. Voor het gebruik van de derdengeldrekening door de opdrachtgever kan de notaris aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. De notaris zal eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan vijf dagen op de derdengeldrekening staat. Indien de bank kosten en/of negatieve rente in rekening brengt, is de notaris gerechtigd die negatieve rente en/of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Het forfait zal zijn gebaseerd op het gemiddelde van het aan de bank over een langere periode te betalen rente en/of administratiekosten. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

4.2. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

4.3. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

4.4. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Artikel 5 – Niet doorgegane akte

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.a. aansprakelijkheid van de opdrachtgever Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede- ) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

6.b. aansprakelijkheid van de notaris De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

Artikel 7 – Overgang rechten en verplichtingen

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 8 – Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.

Artikel 9 – Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid voornoemde Klachten- en/of Geschillenregeling in werking te stellen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheid is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Download